Ångerrätt & villkor

Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Joyvoice (nedan kallat ”kurs”).

Kursansvarig

Joyvoice är ansvarig för alla kurser oavsett ort som arrangeras.

Kursstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Bekräftelsen för din anmälan skickas till din registrerade e-post, den kan också omedelbart efter att anmälan skett laddas ner som PDF i sista steget när anmälan är gjord. En kopia på din bekräftelse finns också på din medlemssida. Du loggar enkelt in via vår hemsida med din e-post. Innan kursen startar får du dessutom en skriftlig kallelse tillsammans med din faktura med lokal och tider angivna skickad till din e-post adress. Om din faktura/kallelse uteblir eller inte kommer fram så är din anmälan fortfarande bindande.

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften ska ske senast 14 dagar innan kursstart genom fakturainbetalning eller kortbetalning. Om anmälan sker senare än 14 dagar innan kursttart gäller 20 dagars förfallotid på fakturan. Fakturan skickas per e-post och sms. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Delbetalning hos Joyvoice

Hos Joyvoice kan du givetvis delbetala din faktura på upp till 3 månader. Du väljer själv vilket belopp du vill betala varje månad och använder samma Faktura och OCR-nummer vid varje delbetalning. Om du skulle missa en delbetalning så skickar vi dig en påminnelse helt utan avgift. För frågor om delbetalning hos Joyvoice kontakta oss på kundtjänst per mail: info@joyvoice.se

Inställd kurs eller ändrade tider

Joyvoice förbehåller sig rätten att vid behov ändra, datum, tid och plats för kursen. Detta ska då meddelas till berörd kund per mail. Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Om kursen redan startat igång och förändringar sker har du rätt att få tillbaka ersättning för de återstående kurstillfällena som återstår.

Prova på

Är du sugen på att prova på att sjunga i en Joyvoice kör så är du altid välkommen att kontakta vår kundtjänst på mail: info@joyvoice.se eller på facebook via Messenger. Om kursen inte är fulltecknad 14 dagar innan kursstart så kan vi erbjuda ett prova på tillfälle.

Foto/Video

Att fotografera samt ta videoupptagningar i samband med Joyvoice repetitioner/framträdanden är full tillåtet. Joyvoice förbehåller sig rätten att använda all form av bild samt videoupptagning från repetitioner och framträdanden, på sociala medier samt reklam och tidningar.

Ångerrätt

Joyvoice följer lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I det fall där kunden anmäler sig tidigare än 14 dagar innan kursstart har vi valt att ändra ångerfristen till kundens fördel. Det innebär att de som anmäler sig tidigare än 14 dagar innan kursstart får ångra sin anmälan fram till 14 dagar innan kursstart. Anmäler kunden sig senare än 14 dagar innan terminstart finns möjlighet att ångra kursanmälan inom 14 dagar från den dag då vi bekräftat din anmälan. Bekräftelsen för din anmälan skickas till din registrerade e-post, den kan också omedelbart efter att anmälan skett laddas ner som PDF i sista steget när anmälan är genomförd. En kopia på din bekräftelse finns också på medlemssidorna under din profil. Du loggar enkelt in via vår hemsida med samma e-post som är registrerad för din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Om kursen startat igång under ångerfristen får du tillbaka hela summan förutom de tillfällen som pågått från det datum din anmälan är gjord. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna ett sådant meddelande genom att skicka din avanmälan till vår kundtjänst, info@joyvoice.se. Spara alltid en kopia på din avanmälan tills vi bekräftat att vi emottagit din önskan.

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit. Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 20% av kursavgiften, dock lägst 150 kronor. Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktig sjukdom som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för. En administrationsavgift 20% av kursavgiften, dock lägst 150 kronor skickas per automatik till din e-post när ärendet är avslutat. För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Joyvoice inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Kurstid och material

Av vår kursspecifika information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd är alltid 75min. Textblad ingår som regel inte i kursavgiften. Kursmaterialet (musik/text) är endast licensierat att finnas tillgängligt för Joyvoice kördeltagare under och strax efter aktuell kurstermin.

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till Joyvoice kundtjänst. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut. Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Behandling av dina personuppgifter

Information om hur vi använder personuppgifter hittar du här.

Joyvoice

Joyvoice, 556978-0025.
Himmelsby Lövsäter 1, 59017 Mantorp, 010-8886690, info@joyvoice.se.
OBS! Personlig kundtjänst når du endast per e-post.